Zijn dit uw uitdagingen?

Key Control Dashboard

Onderbouwing

Effectief toezichthouders voorzien van de juiste verantwoordingsinformatie. Het bestuur, het College van GS of B&W goed onderbouwd een In Control Statement of rechtmatigheidsverantwoording laten afleggen, zoals binnenkort voorgeschreven door de wet.

Slim in-control

Beter en kosten-effectiever in control krijgen van de organisatie in de nieuwe wereld van digitale processen en het slim om gaan met brondata middels data-driven-audits ondersteunt door onze slimme interne controle software.

Integraal en Smart

Integraal inzicht in de interne beheersing, risico-analyses en interne controle resultaten. Het smart maken van beleidsinformatie en borgen van betrouwbare sturings- en verantwoordingsinformatie.

Beheersing

Het beheersen van de accountantskosten, verlagen van rapportage en coördinatiekosten en het beëindigen van de eindeloze discussies over het jaarrekeningtraject en daaraan verbonden meerwerkkosten.

Oplossing

Het Key Control Dashboard helpt (Rijks)overheden, Provincies en gemeenten met het verkrijgen van integraal inzicht op de interne beheersing van de organisatie. De juiste informatie, een effectief proces, risicobeheer en interne audit software om stappen te zetten in de doorontwikkeling van de kwaliteit van uw beheersorganisatie. Daarmee verbetert uw bedrijfsvoering en control op strategisch, tactisch en operationeel niveau. U krijgt met rol gebaseerde dashboards integraal inzicht in de risicobeheersing, de prestaties van de organisatie en de betrouwbaarheid van de informatie waarmee verantwoording wordt afgelegd over onderwerpen als informatieveiligheid en privacy (AVG). En dat met de nieuwste technologie, data-driven-audit en compliance en lagere kosten van uw beheersorganisatie. Met het Key Control Dashboard krijgen (Rijks)overheden, Provincies en gemeenten grip op:

  • de interne controle, compliance, risico’s en processen waardoor men aantoonbaar een In Control Statement kan afgeven;
  • een COS-610 proof audit-trail en zekerheid over de betrouwbaarheid en relevantie van informatie;
  • de governance, ook decentraal en tijdige aanlevering van stuur en verantwoordingsinformatie vanuit de organisatie;
  • voldoen aan wet-en regelgeving en aantoonbaar compliant zijn op AVG, informatieveiligheid en het proces jaarrekening;
  • contractrelaties en samenwerkingsverbanden;
  • op de kosten van de accountant.

Wat de controleaanpak bij de provincie Overijssel kenmerkt is dat wij niet werken vanuit de ivoren toren. Het is een samenwerking tussen de proceseigenaren en concerncontrol met een duidelijke visie. Het Key Control Dashboard is bij de provincie Overijssel in gebruik genomen voor zes bedrijfsprocessen. Het professionaliseert de samenwerking tussen ca twintig medewerkers uit verschillende teams.

Met het Key Control Dashboard is het mogelijk om de verbijzonderde interne controle decentraal uit te laten uitvoeren in de lijn. Iedere proceseigenaar heeft hiervoor zijn eigen dashboard. De opvolging en uitkomsten van alle controles kunnen we centraal monitoren en op afdelingsniveau ontsluiten in rapportages. Waar nodig worden er acties uitgezet om verbeteringen in de organisatie door te voeren. Dit is wat mij betreft ook een van de belangrijkste bijdrage van de interne controle.

Aanleiding voor de aanschaf van Key Control Dashboard was om een meer uniforme verbijzonderde interne controle (VIC) werkwijze te ontwikkelen waarbij bovendien werd voldaan aan de vereisten uit de COS 610. Daarnaast wilde Zoetermeer het VIC proces meer digitaliseren zodat VIC rapportages die in MS Word werden opgesteld niet meer ondertekend hoefden te worden door de betreffende proceseigenaren.